Vzdělávejte se u profesionálů

Kurzy a semináře PrF  |  Newsletter 04/2017
7. 4. 2017, 9:43

Kurzy pro veřejnost

Spolupráce s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity

Staňte se i Vy našim partnerem

Oddělení právní praxe a klinik Právnické fakulty Masarykovy univerzity umožňuje studentům kontakt s právními profesemi prostřednictvím praxí u široké škály institucí a organizací. Spolupracuje s řadou renomovaných advokátních kanceláří, státních institucí, neziskových organizací i soukromoprávních subjektů.

Pro studenty je odborná praxe možností, jak promítnout teoretické znalosti do praxe, pro poskytovatele pak může být příležitostí k získání potenciálního kolegy.  

Řady poskytovatelů praxí neustále rozšiřujeme a vítáme nové nabídky pro studenty práva. Pokud máte zájem stát se naším partnerem, neváhejte nás kontaktovat a zeptat se na veškeré podrobnosti.

Více informací

Legislativní novinky

Nová právní úprava novely insolvenčního zákona a její dopady na praxi

Prvního července tohoto roku vstoupí v účinnost rozsáhlá novela insolvenčního zákona. Jejími cíli jsou podle důvodové zprávy mj. změna systému přidělování insolvenčních věcí v oblasti oddlužení, posílení dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce a větší ochrana především podnikatelů před šikanózními insolvenčními návrhy. Nová úprava se proto dotkne jak soukromých osob, tak insolvenčních správců a úředníků Ministerstva spravedlnosti, kteří v rámci nové agendy budou vyhodnocovat data o insolvenčním řízení a popřípadě spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Insolvenčním správcům odpadne důvod pro vytváření „okresních“ provozoven, neboť pro přidělení věci, v níž byl podán návrh na oddlužení, postačí zápis v obvodu insolvenčního (tedy krajského) soudu. Dlouho diskutovanou změnou je zúžení okruhu osob oprávněných za dlužníka sepsat a podat návrh na povolení oddlužení, a to na advokáty, notáře, soudní exekutory, insolvenční správce a tzv. akreditované osoby s povolením od Ministerstva spravedlnosti. Oddlužení se týkají ještě další dílčí změny. Soudy budou nově předběžně posuzovat věřitelské insolvenční návrhy. Shledají-li pochybnosti o důvodnosti, rozhodnou o jejich nezveřejnění v insolvenčním rejstříku. Pozor by si měly dát všechny osoby, jimž se bez žádosti zřizuje datová schránka. Ty budou totiž muset činit svá podání do elektronicky do datové schránky soudu. Mění se taktéž pravidla dopadající na věřitelské výbory, kdy se mj. rozšiřuje okruh případů, při nichž věřitel nesmí na schůzi věřitelů hlasovat. Řada dalších změn například v úpravě prokazování pohledávek a postavení věřitelů dokazují, že novela je komplexní a měla by jí být věnována dostatečná pozornost.

S novou úpravou i jejími dopady na praxi se můžete důkladně seznámit na semináři Právnické fakulty MU „Co přinese novela insolvenčního zákona“, který povede Mgr. Jan Kozák, soudce Krajského soudu v Brně.

Seminář Co přinese novela insolvenčního zákona

Informace z Centra dalšího vzdělávání Právnické fakulty MU

Spolupráce s Komorou soudních tlumočníků ČR

Právnická fakulta Masarykovy univerzity dlouhodobě spolupracuje s Komorou soudních tlumočníků, která se zaměřuje na podporu činnosti překladatelů a tlumočníků. PrF MU umožňuje zájemcům o tuto činnost absolvovat specializované právnické vzdělávání, které je jedním z předpokladů toho, aby se mohli stát soudním tlumočníkem. Na tento kurz pak volně navazují jazykové kurzy.

V letošním roce fakulta ve spolupráci s KST pořádá nově Kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkemBrně.  Na tomto kurzu se účastníci seznámí s právní úpravou soudního tlumočení a zjistí, jaké jsou požadavky a jaký je proces jmenování.

Kurzem vás provedou zkušení lektoři z praxe - Mgr. Dörfl, předseda Krajského soudu Ústí nad Labem, Mgr. Pivoňková, vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze a Mgr. Klokočková, členka představenstva KST ČR.

Absolvování kurzu je vyžadováno krajskými soudy při žádosti o jmenování soudním tlumočníkem.

Vzdělávání pro soudní tlumočníky Kurz pro uchazeče

Kalendář akcí duben - červen 2017

čt 13. 4. 2017

Správní řízení podle správního řádu - akreditovaný seminář 

Aktuální judikatura a metodika vzešlá ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.

st 19. 4. 2017

Náhrada majetkové škody v pracovněprávních vztazích 

Funkce odpovědnosti, předcházení škodám, obecná odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, zproštění odpovědnosti, odpovědnost za schodek na hodnotách, za ztrátu. Stanovení výše škody a uplatnění náhrady škody.

čt 20. 4. 2017

Právní požadavky na ocenění nemovitých věcí v právní praxi 

Druhy cen, právní požadavky na oceňování podle účelu ocenění, zhodnocení správnosti a použitelnosti ocenění.

st 3. 5. 2017

Odpovědnost za vady 

Kompletní a detailní seznámení s novou právní úpravou odpovědnosti za vady, upozornění na významné změny a jejich praktické důsledky, řešení konkrétních případů.

čt 11. 5. 2017

Správní rozhodnutí 

Jak by správní rozhodnutí mělo a nemělo vypadat, včetně toto, jaké vady může správní rozhodnutí mít, jak tyto vady řešit a především, jak se těmto vadám vyvarovat.

út 16. 5. 2017

Právní problematika poskytování zdravotních služeb v léčbě duševních poruch 

Právní předpisy pro poskytovatele zdravotních služeb, nelegální postupy s trestně právními dopady, doporučení postupů v častých medicínsky a právně komplikovaných situacích v praxi.

čt 18. 5. 2017

Co přinese novela insolvenčního zákona 

Očekávané změny právní úpravy - oddlužení, nový systém přidělování jednotlivých případů v oblasti oddlužení, pracovněprávní souvislosti, zamezení šikanózním insolvenčním návrhům.

út 23. 5. 2017

Aktuální otázky směnečného práva 

Vliv nového občanského zákoníku na vztahy ze směnky, aktuální judikatura k náležitostem, rozbory sporných případů, uplatňování směnečných práv, spotřebitelské směny v legislativě a judikatuře NS.

st 24. 5. 2017

Aktuální úprava dovolené po novele zákoníku práce a překážky v práci 

Dopady novelizace zákoníku práce na dovolenou, překážky práce na straně zaměstnavatele a zaměstnance, důvody ke krácení mzdy.

st 24. 5. 2017

Obchodní smlouvy - akreditovaný seminář 

Využijte možností nové právní úpravy (v kontextu rozhodovací praxe soudů) pro vytvoření a optimalizaci obchodní smlouvy, která bude efektivně řešit rizika plánované transakce a zároveň maximalizovat výhody pro danou smluvní stranu.

út 30. 5. 2017

Registr smluv - tipy, rady, časté problémy 

Výklad vybraných problémů zákona o registru smluv, jehož sankční ustanovení nabývají účinnosti 1. 7. 2017.

st 31. 5. 2017

Seminář pro soudní znalce - odpovědnost za škodu a za vady 

Řádné a vadné plnění, kvalifikace vad z právního a technického pohledu, způsoby řešení vadného plnění, odpovědnost za vady vs. odpovědnost za vady - problémové otázky, škoda a způsoby její náhrady, výpočet škody, vč. ušlého zisku.

út 6. 6. 2017

(Nejen) exekuční vymáhání pohledávek ve veřejné správě 

Vymáhání pohledávek,  veřejnoprávní pohledávky, soudní exekuce, daňová exekuce, exekuce podle správního a daňového řádu.

čt 8. 6. 2017

Aktuality a novinky zákoníku práce včetně připravované novely 

Připravovaná novela zákoníku práce, přehled změn a novinek, změny v pracovně lékařských službách, aktuální judikatura v pracovněprávní oblasti, konkrétní vybrané problémy.

út 13. 6. 2017

Správní trestání - akreditovaný seminář 

Seminář se zaměřuje na novou právní úpravu správního trestání, kterou představuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která nabude účinnosti 1. 7. 2017. Uvedený předpis představuje nejen náhradu stávajícího přestupkového zákona, ale také zcela novou právní úpravu správního trestání za vybrané kategorie správních, resp. nově pojímaných přestupků.

Kompletní přehled našich seminářů najdete na www.seminare.law.muni.cz
Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Přejete si dostávat naše Newslettery pravidelně? Prosím, napište na e-mail seminare@law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook