Kurzy a semináře PrF  |  Newsletter 04/2017
4. 5. 2017, 12:04

Kurzy pro veřejnost

Legislativní novinky

Orientujete se v nové úpravě přestupků?

Dlouho očekávané uzákonění správně právní odpovědnosti za přestupky se od 1. července 2017 stane skutečností. Kodifikace, která má dopady jak na veřejnou správu, tak na širokou veřejnost, přitom není významná jen z hlediska věcných změn. Přestupkem bude nově i jednání právnické a podnikající fyzické osoby. Zákon obsahuje i obecnou úpravu řízení o přestupku, druhy sankcí a pravidla pro jejich ukládání. Další věcné změny se mj. týkají promlčecích dob pro jednotlivé typy přestupků a také blokového řízení. Jelikož se jedná o zásadní a velmi komplexní změnu, doporučujeme všem, aby jí věnovali dostatečnou pozornost.

Aktuality z Právnické fakulty MU

Vybrané semináře pro veřejnost budeme nově pořádat i v Praze

Nově bude od září 2017 pořádat Centrum dalšího vzdělávání Právnické fakulty vybrané semináře i v Praze.  V září 2017 například připravujeme seminář pro soudní znalce - Znalecké dokazování, který seznamuje soudní znalce s jejich právy a povinnostmi v průběhu civilního a trestního řízení.

Tento seminář jsme od roku 2016 úspěšně otevřeli v Brně již 17krát a proškolili jsme v něm 611 znalců. Stále častěji se ozývaly hlasy po tom, abychom tento seminář realizovali v Praze a umožnili tak i zájemcům z Čech zúčastnit se této zajímavé akce.

Seminář pro veřejnou správu

Víte, jak vést exekuci jako úřad či obec?

Vymáhání daní, sankcí za přestupky atd., ale i nepeněžitých plnění, jsou-li uloženy správním rozhodnutím – to vše se děje v rámci správní exekuce. Obdobně jako v soukromoprávních věcech i zde toto řízení slouží k vymožení povinnosti uložené (deklarované) v rozhodnutí, pokud nebyla splněna dobrovolně. Úprava správních exekucí, a zvláště daňových, má přitom řadu specifik cizích výkonu rozhodnutí podle o.s.ř. a exekučního řádu. Základ je obsažen v § 103 a násl. správního řádu (z. č. 500/2004 Sb.). Exekuci přitom může provádět buďto přímo správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni (resp. není-li takový stanoven a jde-li o peněžitá plnění, pak obecný místně příslušný správce daně), anebo o její výkon mohou požádat soud či soudního exekutora. Správní orgán zde vždy zastupuje veřejný zájem, proto zásadně nařizuje exekuci z moci úřední, neplatí zde však 30denní lhůta určená pro ochranu před nečinností. Ovšem exekuce může být nařízena i na žádost osoby oprávněné z vykonatelného rozhodnutí. Vymáhání daňových pohledávek (splatných nedoplatků na dani) se již řídí speciálním režimem daňového řádu (z.č. 280/2009 Sb.). Chcete-li se dozvědět procesní specifika správní a speciálně daňové exekuce, rozdíly vymáhaných pohledávek a jejich režimů a řadu dalších informací od odborníků z praxe, zúčastněte se semináře „(Nejen) exekuční vymáhání pohledávek ve veřejné správě“.

Tipy na semináře

čt 18. 5. 2017

Co přinese novela insolvenčního zákona 

Změna systému přidělování insolvenčních věcí v oblasti oddlužení, posílení dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce, větší ochrana podnikatelů před šikanózními insolvenčími návrhy, posuzování věřitelských insolvenčních návrhů.

út 23. 5. 2017

Aktuální otázky směnečného práva 

Vliv nového občanského zákoníku na vztahy ze směnky, aktuální judikatura k náležitostem, rozbory sporných případů, uplatňování směnečných práv, spotřebitelské směny v legislativě a judikatuře NS.

st 24. 5. 2017

Obchodní smlouvy 

Využití nové právní úpravy pro vytvoření a optimalizaci obchodní smlouvy a maximalizování výhod pro danou smluvní stranu.

út 30. 5. 2017

Registr smluv - tipy, rady, časté problémy 

Výklad vybraných problémů zákona o registru smluv, jehož sankční ustanovení nabývají platnost 1. 7. 2017.

čt 8. 6. 2017

Aktuality a novinky zákoníku práce včetně připravované novely 

Připravovaná novela zákoníku práce, přehled změn a novinek, změny v pracovně lékařských službách, aktuální judikatura v pracovněprávní oblasti, konkrétní vybrané problémy.

 

Kompletní přehled našich seminářů najdete na www.seminare.law.muni.cz
Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Přejete si dostávat naše Newslettery pravidelně? Prosím, napište na e-mail seminare@law.muni.cz

© 2022
Masarykova univerzita

Facebook