Právnická fakulta MU Newsletter 10/2017

Kurzy a semináře PrF  |  10/2017
4. 10. 2017, 15:14

Kurzy pro veřejnost

Kurz pro znalce

Chcete se stát soudním znalcem? Nutností je absolvovat kurz Znalecké minimum!

Kurz Znalecké minimum, který pořádáme 30. října,  poskytne účastníkům praktické informace  o znalecké činnosti z pohledu Mgr. Dörfla, soudce, předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem a autora komentáře k zákonu o znalcích a tlumočnících a Mgr. Pivoňkové, Ph.D., vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze.

Podmínkou získání Osvědčení o absolvování je úspěšné složení zkušebního testu a zpracování formálně správného cvičného znaleckého posudku.

Absolvování tohoto kurzu je jednou z kvalifikačních podmínek dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 

Kurz je vhodný pro všechny budoucí soudní znalce bez ohledu na jejich specializace.

Přihlášky na kurz přijímáme do úterý 10. října 2017. Tento typ kurzu vypisujeme pouze jednou ročně.

Znalecké minimum

Postgraduální vzdělávání

Mezinárodně uznávané kursy LL.M. a MPA

Od jara 2018 otvírá Právnická fakulta Masarykovy univerzity další běhy mezinárodně uznávaných kursů LL.M. (Master of Laws) a MPA (Master of Public Administration).

V rámci kursu LL.M. se jedná o tradiční program LL.M. v obchodním právu a o nové specializace LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií a LL.M. nemovitosti a právo.  Program MPA je pak specializací ve veřejné správě. 

Po úspěšném absolvování kursu získají účastníci mezinárodně uznávaný titul.

Přihlášky přijímáme do 30. října 2017.

Kursy LL.M. a MPA
 

Pro překladatele a tlumočníky

Speciální kurz právní terminologie a jazykové kurzy

Na jaře 2018 zahajujeme již 10. běh kurzu Právní minimum pro překladatele a tlumočníky, který se zaměřuje na odbornou právní terminologii. Kurz je určen pro stávající i budoucí překladatele a tlumočníky.  

Kurz je nezbytné absolvovat v případě, že chcete požádat o jmenování soudním tlumočníkem (mimo absolventů právnický fakult VŠ).

Na tento kurz volně navazují jazykové kurzy, které se skládají z odborné terminologie a frazeologie v daném jazyce, a to jak jednotlivých termínů, tak i jejich správného použití v kontextu.

Více informací

Novinka

Slavnostní zahájení provozu nových učeben

Od úterý 3. října mohou účastníci našich kurzů využívat nově zrekonstruované učebny a místnost pro občerstvení.  Díky rozsáhlé rekonstrukci vznikly nové moderní místnosti, které jsou variabilní a lze je upravovat dle potřeb vyučujících i posluchačů, samozřejmostí je připojení na wifi.

Jedna z nově vybudovaných místností se může proměnit ve cvičnou soudní síň, která je vybavená i záznamovým zařízením umožňující nahrávat probíhající proces a následně ho vyhodnotit pro potřeby výuky. Rekonstrukce včetně nábytku a nové techniky přišla zhruba na deset milionů korun.

Legislativní novinky

Pozor na novinky v úpravě exekucí

V oblasti exekucí došlo k dílčím změnám, se kterými se můžete seznámit nejen v tomto článku, ale zejména na našem kurzu Exekuce v praxi, kterým vás provedou zkušený exekutor JUDr. Pazderka a právník Exekutorské komory Mgr. Toman.

Přečíst celý článek Informace o kurzu

Tipy na další kurzy

st 11. 10. 2017

Novela stavebního zákona 

Zásadní změny, které přinesla novela stavebního zákona a na které je nutné se od ledna 2018 připravit.

st 25. 10. 2017

Znalecké posudky ve zdravotnictví 

Náležitosti posudku,  znalecké doložky, odbornost znalce,  podklady pro vypracování posudku, kontakt s posuzovaným, nejčastější chyby a jak jim předejít.

čt 26. 10. 2017

Správní řízení podle správního řádu - akreditovaný kurz 

Aktuální judikatura a metodika vzešlá ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.

čt 2. 11. 2017

Znalecké dokazování 

Práva a povinnosti znalce v v průběhu civilního a trestního řízení.

čt 9. 11. 2017

Katastr nemovitostí přehledně a prakticky 

Platné předpisy, aktuální informace k činnostem katastrálních úřadů - revize katastru, 2. etapa obnovy katastrálního operátu.

út 14. 11. 2017

Znalecký posudek - meze přezkumu věcné správnosti v judikatuře a správní praxi 

Unikátní kurz, který účastníky komplexně seznámí s vývojem judikatury zabývající se otázkou míry a možností přezkumu věcné správnosti znaleckých posudků v řízeních před orgány veřejné moci. Kurz se také bude zabývat praxí orgánů státní správy znalecké činnosti v rámci šetření individuálních podnětů na věcnou správnost znaleckých posudků.   

út 21. 11. 2017

Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (EIA) 

Komplexní seznámení s právní úpravou procedury posuzování vlivů záměrů, obsaženou v zákoně č. 100/2001 Sb. v platném znění se zaměřením na poslední novelizaci a s vazbami předmětné právní úpravy.

Kompletní přehled našich kurzů najdete na www.kurzy.law.muni.cz
Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Přejete si dostávat naše Newslettery pravidelně? Prosím, napište na e-mail kurzy@law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook