Právnická fakulta MU - Centrum dalšího vzdělávání pro Vás připravila další Newsletter.

Kurzy a semináře PrF   |   2/2017

Kurzy pro veřejnost PrF MU

Nové programy LLM. a MPA

Právnická fakulta Masarykovy univerzity vyhlásila přijímací řízení do mezinárodně uznávaných programů LL.M. v obchodním právu a MPA - Master of Public Administration.  V jarním semestru bude zahájena výuka pro absolventy právnických fakult, od podzimního semestru pak i pro ty, kteří právnická studia neabsolvovali. 

Program LL.M. je koncipován jako specializace v oblasti obchodního práva. Je určený nejen právníkům, ale i manažerům, podnikatelům a těm, kteří si chtějí prohloubit své právní znalosti a dovednosti.

Program MPA je zaměřený na zvýšení kompetencí ve veřejné správě. Je určený zejména těm, kteří se pohybují na úseku veřejného sektoru a chtějí získat specializované znalosti v dílčích činnostech výkonu veřejné správy.

Úspěšní absolventi programu získají mezinárodně uznávaný titul LL.M. nebo MPA uváděný za jménem. 

Legislativní novinky

Nová podoba zákoníku práce

Minulý týden se Poslanecká sněmovna PČR začala zabývat dlouho plánovanou novelou Zákoníku práce. Reakce na ni jsou velmi rozporuplné, protože přináší do pracovně právních vztahů řadu novinek. Hlavní změny se mají dotknout dohod konaných mimo pracovní poměr, tzv. homeoffice či výpočtu nároku na dovolenou. Upravit se mají i podmínky pro hromadné propouštění zaměstnanců či možnost jejich převádění na jinou práci. Již teď je ale ve sněmovně více jak 80 pozměňovacích návrhů. 

Protože se jedná o zásadní zásahy do Zákoníku práce, připravili jsme pro vás seminář, ve kterém se dozvíte, jaká bude finální podoba novely a jak se na změny připravit. 

Slovo lektora

Zákon o přestupcích - novinky

"Veřejná správa je nadána oprávněním k tomu sankcionovat zjištěná protiprávní jednání. Realizace správního trestání je přitom ovlivněna řadou požadavků, které vycházejí jak z judikatury správních soudů, tak i nové právní úpravy, jež nabývá účinnosti 1. 7. 2017. Seminář Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich (dle nové právní úpravy) se kromě obecného představení správního trestání zaměří na představení nové právní úpravy a principů, na kterých je založena. Cílem semináře je představit správní trestání po 1. 7. 2017.

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
odborný asistent Právnické fakulty MU
Katedra správní vědy a správního práva

Kalendář akcí únor - duben 2017

Čtvrtek

23. 2.

Znalecké dokazování  Externí odkaz

Základní informace o civilním a trestním procesu, znalecké dokazování v civilním a trestním procesu, postavení a odměňování znalců.

Úterý

28. 2.
– 16. 5.

Přípravný kurz na zkoušku TOLES Higher  Externí odkaz

Připravte se v našich kurzech na jedinou  mezinárodně uznávanou zkoušku z právnické angličtiny, kterou lze složit.

Pátek

3. 3.
– 5. 5.

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky  Externí odkaz

Kurz pro všechny zájemce o zápis do seznamu soudních tlumočníků nebo pro stávající soudní tlumočníky, kteří si chtějí oživit své znalosti právní terminologie. 

Středa

15. 3.

Obchodní smlouvy - akreditovaný seminář  Externí odkaz

Využijte možností nové právní úpravy (v kontextu rozhodovací praxe soudů) pro vytvoření a optimalizaci obchodní smlouvy, která bude efektivně řešit rizika plánované transakce a zároveň maximalizovat výhody pro danou smluvní stranu.

Úterý

21. 3.

Katastr nemovitostí - novinky a připravované změny  Externí odkaz

Platné předpisy, aktuální informace k činnostem katastrálních úřadů - revize katastru,   2. etapa obnovy katastrálního operátu.

Středa

22. 3.

Pracovní právo a zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců (cizinci, osoby se zdravotním postižením, těhotné ženy, mladiství zaměstnanci)  Externí odkaz

Problematika zaměstnávání osob se specifickými požadavky a předpoklady, a to jak ve vztahu k jejich zdravotnímu stavu, tak národnosti, či věku.

Čtvrtek

23. 3.

Přístup k informacím a ochrana osobních údajů v činnosti veřejné správy - akreditovaný seminář  Externí odkaz

Informace ve veřejné správě, pravomoci ÚOOÚ a dalších kontrolních orgánů, sankční režimy, transparentnost veřejné správy, střet zájmů.  Novinky a povinnosti v ochraně osobních údajů.

Pondělí

3. 4.

Seminář pro soudní znalce - Posuzování duševního stavu v trestním a občansko-právním řízení  Externí odkaz

Fáze trestního řízení, posuzování příčetnosti, nebezpečnosti pobytu na svobodě, nutnost ochranného léčení, zabezpečení detence , posuzování věrohodnosti,  újmy na zdraví poškozeného, specifika trestního řízení - nejčastější chyby znaleckých posudků.

Středa

5. 4.

Náhrada škody - pokročilý kurz  Externí odkaz

Předmět a rozsah náhrady,  vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady, předvídatelnost škody, ochranný účel smlouvy, kdy se škoda hradí - aktuální judikatura, problémové otázky.

Čtvrtek

6. 4.

Trestní odpovědnost právnických osob - teorie, praxe a aktuální vývoj  Externí odkaz

Základy trestní odpovědnosti, vztah odpovědnosti fyzické osoby a právnické osoby, trestné činy spáchané právnickou osobou, trestní řízení vedené s právnickou osobou,  aktuální změny provedené zákonem č. 135/2016 Sb., č. 183/2016 Sb. a č 455/2016 Sb. 

Čtvrtek

13. 4.

Správní řízení podle správního řádu s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a postupu - akreditovaný seminář  Externí odkaz

Aktuální judikatura a metodika vzešlá ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.

Středa

19. 4.

Náhrada majetkové škody v pracovněprávních vztazích  Externí odkaz

Funkce odpovědnosti,  předcházení škodám,  obecná odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu,  zproštění odpovědnosti,  odpovědnost za schodek na hodnotách, za ztrátu. Stanovení výše škody  a uplatnění náhrady škody.

Čtvrtek

20. 4.

Právní požadavky na ocenění nemovitých věcí v právní praxi  Externí odkaz

Druhy cen, právní požadavky na oceňování podle účelu ocenění, zhodnocení správnosti a použitelnosti ocenění.

Kompletní přehled našich seminářů najdete na www.seminare.law.muni.cz

Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Facebook

© 2018
Masarykova univerzita