Právnická fakulta MU - Centrum dalšího vzdělávání pro Vás připravila další Newsletter.

Kurzy a semináře PrF  |  3/2017
6. 3. 2017, 10:24

Kurzy pro veřejnost

Aktuality z Právnické fakulty MU

Chcete mít přehled o našich nejnovějších akcích? Zajímají Vás novinky v legislativě? Stačí nás sledovat na Facebooku a dozvíte se vše potřebné. 

Podívejte se na náš Facebook

Slovo lektora

Vyvarujte se vadám ve správním rozhodnutí

"Správní řízení se ukončuje vydáním rozhodnutí. To má obsahovat řadu náležitostí, přičemž právní úprava je při jejich formulování poměrně stručná a obecná. Řadu požadavků konkretizuje především judikatura správních soudů. Každý, kdo jsme někdy  nějaké rozhodnutí tvořili, víme, že jde o činnost obtížnou a náročnou. Seminář Správní rozhodnutí je určen těm, kteří se chtějí seznámit s tím, co je to správní rozhodnutí, k čemu slouží a zejména, jak by správní rozhodnutí mělo a nemělo vypadat, včetně toho, jaké vady správní rozhodnutí může mít, jak tyto vady řešit a především, jak se těmto vadám vyvarovat."

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
odborný asistent Právnické fakulty MU
Katedra správní vědy a správního práva

Přehled seminářů

Aktuální seminář

Důsledky novely katastrálního zákona a vývoj v roce 2017

Poslední novela katastrálního zákona přinesla do praxe řadu změn, které bylo nutné aplikovat také v návaznosti na nový občanský zákoník. Jaké nejčastější problémy přinesla nová právní úprava do každodenní praxe? A jak se daří tyto problémy řešit? Na co si je nutné dát pozor a co za změny přinese rok 2017 a další plánovaná novela tohoto zákona?

Připravili jsme pro Vás seminář s Ing. Naděždou Vitulovou, konzultantkou v oboru katastru nemovitostí, která se s Vámi podělí o praktické zkušenosti, seznámí Vás s platnými právními předpisy, novinkami i připravovanými změnami v katastru nemovitostí.

Informace o semináři

Anketa

Jaká témata byste uvítali v našich seminářích?

Uvítali byste zařazení konkrétního tématu v nabídce našich seminářů? Potřebujete výklad nových legislativních změn, judikatury? Jsou pro Vás některé dny v týdnu vhodnější pro účast na našich seminářích? 

Připravili jsme krátký dotazník a budeme rádi za Vaše zajímavé podněty, které nám umožní zkvalitňovat práci pro vás, naše klienty.

Dotazník

Kalendář akcí březen- květen 2017

st 15. 3. 2017

Obchodní smlouvy - akreditovaný seminář 

Využijte možností nové právní úpravy (v kontextu rozhodovací praxe soudů) pro vytvoření a optimalizaci obchodní smlouvy, která bude efektivně řešit rizika plánované transakce a zároveň maximalizovat výhody pro danou smluvní stranu.

út 21. 3. 2017

Katastr nemovitostí - novinky a připravované změny 

Platné předpisy, aktuální informace k činnostem katastrálních úřadů - revize katastru, 2. etapa obnovy katastrálního operátu.

st 22. 3. 2017

Pracovní právo a zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců (cizinci, osoby se zdravotním postižením, těhotné ženy, mladiství zaměstnanci) 

Problematika zaměstnávání osob se specifickými požadavky a předpoklady, a to jak ve vztahu k jejich zdravotnímu stavu, tak národnosti, či věku.

čt 23. 3. 2017

Přístup k informacím a ochrana osobních údajů v činnosti veřejné správy - akreditovaný seminář 

Informace ve veřejné správě, pravomoci ÚOOÚ a dalších kontrolních orgánů, sankční režimy, transparentnost veřejné správy, střet zájmů. Novinky a povinnosti v ochraně osobních údajů.

po 3. 4. 2017

Seminář pro soudní znalce - Posuzování duševního stavu v trestním a občansko-právním řízení 

Fáze trestního řízení, posuzování příčetnosti, nebezpečnosti pobytu na svobodě, nutnost ochranného léčení, zabezpečení detence , posuzování věrohodnosti, újmy na zdraví poškozeného, specifika trestního řízení - nejčastější chyby znaleckých posudků.

st 5. 4. 2017

Náhrada škody - pokročilý kurz 

Předmět a rozsah náhrady, vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady, předvídatelnost škody, ochranný účel smlouvy, kdy se škoda hradí - aktuální judikatura, problémové otázky.

čt 6. 4. 2017

Trestní odpovědnost právnických osob - teorie, praxe a aktuální vývoj 

Základy trestní odpovědnosti, vztah odpovědnosti fyzické osoby a právnické osoby, trestné činy spáchané právnickou osobou, trestní řízení vedené s právnickou osobou, aktuální změny provedené zákonem č. 135/2016 Sb., č. 183/2016 Sb. a č 455/2016 Sb. 

čt 13. 4. 2017

Správní řízení - akreditovaný seminář 

Aktuální judikatura a metodika vzešlá ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.

st 19. 4. 2017

Náhrada majetkové škody v pracovněprávních vztazích 

Funkce odpovědnosti, předcházení škodám, obecná odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, zproštění odpovědnosti, odpovědnost za schodek na hodnotách, za ztrátu. Stanovení výše škody a uplatnění náhrady škody.

čt 20. 4. 2017

Právní požadavky na ocenění nemovitých věcí v právní praxi 

Druhy cen, právní požadavky na oceňování podle účelu ocenění, zhodnocení správnosti a použitelnosti ocenění.

st 3. 5. 2017

Odpovědnost za vady 

Kompletní detailní seznámení s novou právní úpravou odpovědnosti za vady, upozornění na významné změny a jejich praktické důsledky, řešení konkrétních případů.

čt 11. 5. 2017

Správní rozhodnutí 

Jak by správní rozhodnutí mělo a nemělo vypadat, včetně toho, jaké vady může správní rozhodnutí mít, jak tyto vady řešit, a především, jak se těmto vadám vyvarovat.

út 16. 5. 2017

Právní problematika poskytování zdravotních služeb v léčbě duševních poruch 

Právní předpisy pro poskytovatele zdravotních služeb, nelegální postupy s trestně právními dopady, doporučení postupů v častých medicínsky a právně komplikovaných situacích v praxi.

čt 18. 5. 2017

Co přinese novela insolvenčního zákona 

Změny právní úpravy v roce 2017.

út 23. 5. 2017

Aktuální otázky směnečného práva 

Vliv nového občanského zákoníku na vztahy ze směnky, aktuální judikatura k náležitostem, rozbory sporných případů, uplatňování směnečných práv, spotřebitelské směnky v legislativě a judikatuře NS.

st 24. 5. 2017

Aktuální úprava dovolené po novele zákoníku práce a překážky v práci 

Dopady novelizace zákoníku práce na dovolenou,  překážky práce na straně zaměstnavatele a zaměstnance, důvody ke krácení mzdy.

út 30. 5. 2017

Registr smluv - tipy, rady, časté problémy 

Výklad vybraných problémů zákona o registru smluv, jehož sankční ustanovení nabývají účinnosti 1. 7. 2017.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook