Právnická fakulta MU - Centrum dalšího vzdělávání pro Vás připravila další Newsletter.

Kurzy a semináře PrF   |   3/2017  |   Odesláno 6. 3. 2017, 10:24

Kurzy pro veřejnost PrF MU

Aktuality z Právnické fakulty MU

Chcete mít přehled o našich nejnovějších akcích? Zajímají Vás novinky v legislativě? Stačí nás sledovat na Facebooku a dozvíte se vše potřebné. 

Slovo lektora

Vyvarujte se vadám ve správním rozhodnutí

"Správní řízení se ukončuje vydáním rozhodnutí. To má obsahovat řadu náležitostí, přičemž právní úprava je při jejich formulování poměrně stručná a obecná. Řadu požadavků konkretizuje především judikatura správních soudů. Každý, kdo jsme někdy  nějaké rozhodnutí tvořili, víme, že jde o činnost obtížnou a náročnou. Seminář Správní rozhodnutí je určen těm, kteří se chtějí seznámit s tím, co je to správní rozhodnutí, k čemu slouží a zejména, jak by správní rozhodnutí mělo a nemělo vypadat, včetně toho, jaké vady správní rozhodnutí může mít, jak tyto vady řešit a především, jak se těmto vadám vyvarovat."

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
odborný asistent Právnické fakulty MU
Katedra správní vědy a správního práva

Aktuální seminář

Důsledky novely katastrálního zákona a vývoj v roce 2017

Poslední novela katastrálního zákona přinesla do praxe řadu změn, které bylo nutné aplikovat také v návaznosti na nový občanský zákoník. Jaké nejčastější problémy přinesla nová právní úprava do každodenní praxe? A jak se daří tyto problémy řešit? Na co si je nutné dát pozor a co za změny přinese rok 2017 a další plánovaná novela tohoto zákona?

Připravili jsme pro Vás seminář s Ing. Naděždou Vitulovou, konzultantkou v oboru katastru nemovitostí, která se s Vámi podělí o praktické zkušenosti, seznámí Vás s platnými právními předpisy, novinkami i připravovanými změnami v katastru nemovitostí.

Anketa

Jaká témata byste uvítali v našich seminářích?

Uvítali byste zařazení konkrétního tématu v nabídce našich seminářů? Potřebujete výklad nových legislativních změn, judikatury? Jsou pro Vás některé dny v týdnu vhodnější pro účast na našich seminářích? 

Připravili jsme krátký dotazník a budeme rádi za Vaše zajímavé podněty, které nám umožní zkvalitňovat práci pro vás, naše klienty.

Kalendář akcí březen- květen 2017

Středa

15. 3.

Obchodní smlouvy - akreditovaný seminář  Externí odkaz

Využijte možností nové právní úpravy (v kontextu rozhodovací praxe soudů) pro vytvoření a optimalizaci obchodní smlouvy, která bude efektivně řešit rizika plánované transakce a zároveň maximalizovat výhody pro danou smluvní stranu.

Úterý

21. 3.

Katastr nemovitostí - novinky a připravované změny  Externí odkaz

Platné předpisy, aktuální informace k činnostem katastrálních úřadů - revize katastru, 2. etapa obnovy katastrálního operátu.

Středa

22. 3.

Pracovní právo a zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců (cizinci, osoby se zdravotním postižením, těhotné ženy, mladiství zaměstnanci)  Externí odkaz

Problematika zaměstnávání osob se specifickými požadavky a předpoklady, a to jak ve vztahu k jejich zdravotnímu stavu, tak národnosti, či věku.

Čtvrtek

23. 3.

Přístup k informacím a ochrana osobních údajů v činnosti veřejné správy - akreditovaný seminář  Externí odkaz

Informace ve veřejné správě, pravomoci ÚOOÚ a dalších kontrolních orgánů, sankční režimy, transparentnost veřejné správy, střet zájmů. Novinky a povinnosti v ochraně osobních údajů.

Pondělí

3. 4.

Seminář pro soudní znalce - Posuzování duševního stavu v trestním a občansko-právním řízení  Externí odkaz

Fáze trestního řízení, posuzování příčetnosti, nebezpečnosti pobytu na svobodě, nutnost ochranného léčení, zabezpečení detence , posuzování věrohodnosti, újmy na zdraví poškozeného, specifika trestního řízení - nejčastější chyby znaleckých posudků.

Středa

5. 4.

Náhrada škody - pokročilý kurz  Externí odkaz

Předmět a rozsah náhrady, vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady, předvídatelnost škody, ochranný účel smlouvy, kdy se škoda hradí - aktuální judikatura, problémové otázky.

Čtvrtek

6. 4.

Trestní odpovědnost právnických osob - teorie, praxe a aktuální vývoj  Externí odkaz

Základy trestní odpovědnosti, vztah odpovědnosti fyzické osoby a právnické osoby, trestné činy spáchané právnickou osobou, trestní řízení vedené s právnickou osobou, aktuální změny provedené zákonem č. 135/2016 Sb., č. 183/2016 Sb. a č 455/2016 Sb. 

Čtvrtek

13. 4.

Správní řízení - akreditovaný seminář  Externí odkaz

Aktuální judikatura a metodika vzešlá ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.

Středa

19. 4.

Náhrada majetkové škody v pracovněprávních vztazích  Externí odkaz

Funkce odpovědnosti, předcházení škodám, obecná odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, zproštění odpovědnosti, odpovědnost za schodek na hodnotách, za ztrátu. Stanovení výše škody a uplatnění náhrady škody.

Čtvrtek

20. 4.

Právní požadavky na ocenění nemovitých věcí v právní praxi  Externí odkaz

Druhy cen, právní požadavky na oceňování podle účelu ocenění, zhodnocení správnosti a použitelnosti ocenění.

Středa

3. 5.

Odpovědnost za vady  Externí odkaz

Kompletní detailní seznámení s novou právní úpravou odpovědnosti za vady, upozornění na významné změny a jejich praktické důsledky, řešení konkrétních případů.

Čtvrtek

11. 5.

Správní rozhodnutí  Externí odkaz

Jak by správní rozhodnutí mělo a nemělo vypadat, včetně toho, jaké vady může správní rozhodnutí mít, jak tyto vady řešit, a především, jak se těmto vadám vyvarovat.

Úterý

16. 5.

Právní problematika poskytování zdravotních služeb v léčbě duševních poruch  Externí odkaz

Právní předpisy pro poskytovatele zdravotních služeb, nelegální postupy s trestně právními dopady, doporučení postupů v častých medicínsky a právně komplikovaných situacích v praxi.

Čtvrtek

18. 5.

Co přinese novela insolvenčního zákona  Externí odkaz

Změny právní úpravy v roce 2017.

Úterý

23. 5.

Aktuální otázky směnečného práva  Externí odkaz

Vliv nového občanského zákoníku na vztahy ze směnky, aktuální judikatura k náležitostem, rozbory sporných případů, uplatňování směnečných práv, spotřebitelské směnky v legislativě a judikatuře NS.

Středa

24. 5.

Aktuální úprava dovolené po novele zákoníku práce a překážky v práci  Externí odkaz

Dopady novelizace zákoníku práce na dovolenou,  překážky práce na straně zaměstnavatele a zaměstnance, důvody ke krácení mzdy.

Úterý

30. 5.

Registr smluv - tipy, rady, časté problémy  Externí odkaz

Výklad vybraných problémů zákona o registru smluv, jehož sankční ustanovení nabývají účinnosti 1. 7. 2017.

Facebook

© 2018
Masarykova univerzita