Přehledová studie

Samostatný žánrem odborného textu je přehledová studia. Ta přináší analýzu literatury na určité téma či k určtému problému. Pokud na přehledovou studii narazíte, může vám významně pomoci zorientovat se v aktuálním dění a poznatcích. Přehledovou studií může být vaše závěrečná práce. V neposlední řadě můžete jako přehledovou studii publikovat literární přehled ze své práce, při jehož tvorbě jste se takzvaně rozšoupli.

Přehledová studie jako bakalářská či diplomová práce 

Příklady přehledových studií jako článků 

Dělení přehledových studií podle Jiřího Mareše:

Literární přehled (literature review)

obecnější označení pro přehled literárních zdrojů. Předmětem jsou studie na vybrané téma v určitém časovém období, jejich analýza a syntéza výsledků. Přehledovou studii v podobě literárního přehledu kratšího rozsahu byste rozhodně měli zahrnout do bakalářské i magisterské práce. Krátký přehled literatury se uvádí také na začátku článku. 

Tradiční přehled (traditional review)

náročnější a systematičtější podoba přehledové studie, jejíž kvalita se odvíjí od pečlivě stanovených výzkumných otázek, kritérií pro vyhledávání a výběr zdrojů a volbu pramenů. Studie analyzuje dílčí problémy a aspekty studií, protichůdné názory a výsledky atp. 

Mapující přehled (mapping review)

prostředkem mapujícího přehledu je shlukování studií do tematických celků, sledování počtu, hledání vztahů. Je možné využití pojmových map. 

Systematický přehled (systematic review)

podstatou systematického přehledu je analýza úplného přehledu kvantitativně orientovaných studií, to znamená, že nedochází ke kvalitativnímu třídění a výběru jako například v prvním případě. Závěry jsou například rozpory ve výsledcích a neřešená témata. Zpracování systematického přehledu je dlouhodobá záležitost měsíců a let. 

Kritický přehled (critical review)

v kritické přehledové studii vystupuje do většího popředí autor studie, který nabízí důkladnější analýzu studií v určitém čase, vývoj tématu a kritické hodnocení včetně návrhu dalšího možného vývoje a výzkumu v tématu. 

Integrativní přehled (integrative review)

přehled sumarizuje poznatky z výzkumných studií, ale také teoretických prací.  

Rychlý přehled (rapid review)

pomáhá zodpovědět konkrétní otázku, která slouží například k formulaci rozhodnutí. Trvá kratší dobu, například měsíc. 

Meta-analýza (meta-analysis)

využívá statistických postupů ke shrnutí výsledků stejně zaměřených kvantitativních studií. 

Meta-syntéza (meta-synthesis)

syntetizuje poznatky z meta-analýz. 

Kvalitativní systematický přehled

využívá kvalitativně orientované studie a sleduje témata a teorie, ke kterým autoři dospěli. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info