Relevance

Relevance znamená vhodnost a významnost informace vzhledem k danému účelu. Relevance je vztah významnosti mezi dokumentem a člověkem, který hledá informace. Nejrelevantnější jsou tedy ty informace, které se nejvíce blíží informační potřebě či otázce, kterou si člověk klade. Vztah relevance je také mezi spojovanými informacemi, je záležitostí tvořeného kontextu, který je poté více smysluplný a kompaktní, nebo se naopak rozpadá v nespojité střípky. 

Relevance druhu dokumentu, ze kterého čerpáme 

Relevanci je možné sledovat například u využívaného dokumentu. Typickou chybou, na které to lze pěkně ilustrovat, je využívání učebnic v seminárních pracích. Pokud není seminární práce analýzou učebnic, není to relevantní zdroj informací. Seminární práce je odborný text. Učebnice je didakticky zpracovaný a zjednodušený zdroj informací, jehož účelem je pomoci k učení a vzdělávání. Musíme tedy vždy hledat takové zdroje informací, jejichž účel je kompatibilní.  

Referenční materiály – slovník, příručka, encyklopedie

Informace ze slovníku a encyklopedie jsou vhodné například pro uvedení do tématu, vymezení pojmů. Nejsou však vhodné do samotného textu jako podpora argumentace.  

Popularizační kniha

Nakladatelství Nová beseda vydávání knihy o tom, co je nového v různých oborech. Co je nového v psychologii? Co je nového v umělé inteligenci? Pokud tyto knihy budeme zvažovat jako zdroj informací, můžeme o tom uvažovat zhruba následovně. Pro odborný text můžeme využít například vybranou myšlenku, kterou sami rozvádíme a doplňujeme dalšími zdroji. To například znamená: „Roman Barták v edici Nové besedy Co je nového v umělé inteligenci nastiňuje popularizační formou problematiku nahrazování určitých druhů práce umělou inteligencí. To nás inspirovalo k myšlence téma hlouběji rozvést…“. Naopak kniha není vhodná jako podpora tvrzení v odborném textu „Barták tvrdí, že umělá inteligence nahradí pracovní místa…“ – takto ne, popularizační text je zjednodušující a pan Barták to psal s ohledem na popularizaci tématu. V takovém případě bychom měli sáhnout po jiném zdroji. Účelem popularizační knihy je zajímavou a jednodušší formou seznámit méně zasvěcené publikum s tématem.

Odborná recenzovaná kniha

Odborná kniha je komunikací v rámci odborné komunity a prošla hodnocením nejméně dvou lidí. Obvykle se tedy počítá s její relevancí pro vlastní výzkumný článek, ale lze ji také bez problémů použít jako podklad pro popularizační text, v němž problematiku zjednodušíme.

Odborné články

Podobně očekáváme relevanci také u odborných článků. Tady je však situace komplikovanější. Odborný článek je třeba článek na odborném webu Lupa.cz. Odborný recenzovaný článek pak najdete obvykle v databázích nebo jako Open access. Používat můžeme oba zdroje v celku podobně, obvykle však recenzovaným článkům přisuzujeme větší věrohodnost kvůli recenznímu řízení.

Webové stránky a blogy

Webové stránky nejspíš nejčastěji používáme pro orientaci v tématu, v odborném textu budou relevantní pro doplnění informací například ze stránek ministerstev. Na webových stránkách a blozích je opět potřeba umět rozlišit účel. Nelze říci, že webové stránky jsou méně relevantní, protože jejich účelem může být odborný text.

Sociální sítě

Informaci, kterou najdeme na Twitteru či jiné sociální síti, můžeme shledat jako kvalitní, pokud splňuje kritéria pro účel, ke kterému ji potřebujeme. A to dokonce i pro náš článek do odborného časopisu! Pokud se ráno vzbudíte se skvělou myšlenkou k vašemu tématu a postnete ji na sociální síť, váš kolega ji může shledat kvalitní, citovat ji a rozvíjet ve své vlastní práci.

Kulturní posun 

Relevanci informace může ovlivnit také možnost kulturního přenosu. To znamená budeme-li psát kritickou esej o českém školství, musíme k autorům z jiného prostředí přistupovat se značnou opatrností. Nelze jen tak postavit vedle sebe systém český a například americký, protože sociální a historický kontext se liší. 

Hloubka  

Narazit můžeme na problém přílišné obecnosti a povrchnosti informace. Stejně tak nám v určité situaci nemusí vyhovovat ani přílišná hloubka. Typicky to může být u popularizačního a odborného textu 

Možné otázky při čtení odborného textu 
  • Úvod – Jak byly vybrány klíčové pojmy/koncepty? 
  • Východiska a současné poznání – Byli pro téma vybráni významní autoři? Byla pro daný problém vybrána významná díla? Byly vybrány adekvátní druhy zdrojů? 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info