Vytvoření mobilní aplikace pro screening a diagnostiku únavy u mladých sportovců

Projekt Vytvoření mobilní aplikace pro screening a diagnostiku únavy u mladých sportovců probíhal v letech 2019-2021 na Fakultě sportovních studií Masarykově univerzitě v Brně.

Primárním cílem projektu bylo vytvoření mobilní aplikace, která by měla pomáhat cílové skupině (sportovci ve věku 12-15 let a jejich rodiče a trenéři) při včasné diagnostice únavy. Sekundárním cílem bylo nalezení vztahů mezi vybranými proměnnými charakteristickými pro interní a externí tréninkové zatížení u dospívajících sportovců.

Sportovní zatížení dospívajících jedinců přináší kromě řady protektivních faktorů a pozitivních benefitů pro jejich duševní i fyzický vývoj současně i zvýšenou míru rizika výskytu celé řady negativních důsledků, mezi něž jsou řazeny zejména subchronická a chronická únava, přinášející zvýšené riziko zranění a potencující rozvoj syndromu přetrénování. Tyto negativní důsledky pak významným způsobem ovlivňují současný i budoucí biologický, psychický i sociální vývoj dospívajících. Náš projekt má tedy za úkol eliminovat negativní důsledky sportovního tréninku a preventivně se podílet na snížení rizika výskytu subchronické a chronické únavy u sportující mládeže. Naší cílovou skupinou jsou mladí sportovci ve věku 12-15 let a jejich rodiče a trenéři. Jedná se o mladé jedince s týdenní tréninkovou zátěží v rozsahu 8 hodin a více (nad limit běžné sportovní přípravy v rámci výuky v rámci TV). Věříme, že naše výstupy projektu (metodika, mobilní aplikace) budou mít pro cílovou skupinu sportujících dětí významný vliv vedoucí k udržení jejich zdraví. Význam předkládaného výzkumného záměru se odvíjí od skutečnosti, že prevence, identifikace a včasná intervence patologických stavů únavy jsou naprosto nezbytným předpokladem pro ochranu fyzického i duševního zdraví dospívajících sportovců i pro pokračování jejich participace na sportovní aktivitě. Tréninková zátěž by tak měla být přiměřená aktuálnímu fyzickému i psychickému stavu sportovce a rovněž regenerace po sportovní zátěži by měla být dostatečná. Optimální tréninková zátěž sportovců a časná diagnostika případného přetížení a přetrénování by se tedy měly opírat o fyziologický průběžný monitoring zatížení organismu (neinvazivní ohleduplné metody).

„Každý úspěch začíná sebedisciplínou a ta začíná tebou.“

Dwayne Johnson

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info