BIM – Building Information Modeling

je proces vytváření a správy dat o budově a jejích technologiích během celého jejího životního cyklu označovaný též jako Informační model budovy.
Cílem je udržovat a poskytovat aktuální informace o stavu budov MU a technologií v nich provozovaných.

K naplnění tohoto cíle přispívají následující skutečnosti:

Digitální model budov a technologií

Data o budovách jsou v rámci MU vytvářena a spravována ve formě digitální pasportní dokumentace. Ta je v současné době tvořena třemi základními evidenčními bázemi, které vždy obsahují grafickou i atributovou složku:

Digitální stavební pasport

Stavební pasport je soubor informací o budovách, místnostech a dalších stavebních prvcích.

Těmi jsou zejména dveřní a okenní otvory, podhledy, schodiště, rampy ad. U každého prvku je evidována jak přesná poloha tak i atributy. Z atributů se udržují zejména informace o jednotlivých druzích a typech povrchů podlah, stěn a stropů včetně jejich výměr. Další informace jsou udržovány např. o dveřích (materiál, zabezpečení, směr odkud kam se otevírají), oknech (plochy výplní a rámů) nebo schodištích. Kótování je prováděno automatizovaně k tomuto účelu vyvinutým nástrojem.

Digitální technologický pasport

Technologický pasport je soubor informací o technologiích a zařízeních, včetně logických návazností mezi nimi.

Předmětem evidence je jak přesná poloha zařízení tak i jejich atributy. Ty se dělí na hromadné-společné všem zařízením (např. výška, výrobce, typové označení výrobku, příslušnost k okruhu nebo větvi dané technologie ad.) a konkrétní-specifické pro daný typ zařízení (např. u svítidel se jedná o typ a počet zdrojů, druh svítidla ad.). Mezi zařízeními z dané technologie ale i z technologií jiných se evidují i logické návaznosti-funkční vazby. Tedy např. u zařízení typu “fan-coil” se evidují vazby na technologie silnoproudu, kanalizace, chlazení, topení, vzduchotechniky i MaR.

Digitální pasport vnějších ploch

Pasport vnějších ploch je soubor informací o vnějších plochách. Těmi se myslí nezastavěné plochy související s budovou nebo plochy, na kterých je evidován majetek nebo prováděna údržba popřípadě jiné činnosti.

Všechny evidence jsou vzájemně propojeny prostřednictvím jednoznačného identifikátoru. Tento identifikátor umožňuje propojení i s jinými informačními systémy užívanými v prostředí MU. V budoucnu tak lze pružně reagovat na potřeby uživatelů a obohatit informační databázi BIM o další typ dat v ní evidovaný.

Standardizace procesů, metodická a koncepční činnost

Metodiky, koncepce, nedílná součást veřejných zakázek

Integrace  sjinými systémy

Standardizace procesů, metodická a koncepční činnostIntegrace s jinými systémy

 • Správa majetku
 • Studijní systém
 • BMS
 • CAFM (Archibus)
 • BAPS
 • ad.

Sdílení a poskytování dat uživatelům

 • Webová aplikace Kompas
 • Mobilní aplikace Budovy MU
 • Plány budov – Generátor mapových výstupů MapGen (PDF, PNG)
 • Plány budov – Datový sklad výkresové dokumentace (DWG)
 • Podklady pro systémy provozované v rámci MU
 • Provozní a investiční činnost, veřejné zakázky
 • Specifické výstupy, podklady pro krizové řízení, analýzy
 • Podpora výuky

Co umíme

 • poskytujeme efektivní podporu subjektům v oblasti správy a údržby nemovitého i movitého majetku
 • disponujeme rozsáhlou kvalitní databází o aktuálním stavu budov MU a v nich provozovaných technologiích
 • vyvíjíme metodiku a nástroje pro sběr, správu, aktualizaci a sdílení dat stavebního, technologického pasportu a pasportu vnějších ploch
 • klademe důraz na snadnou integraci dat s jinými systémy (ekonomika, evidence majetku, CAFM, BMS ad.)
 • máme bohaté praktické zkušenosti se znalostí problematiky správy budov
 • námi vyvinuté řešení lze nasadit v libovolném prostředí (univerzita, výrobní závod, úřad, atd.)
 • využíváme moderní GIS a CAD technologie založené na produktech společností ESRI a Autodesk
 • disponujeme týmem specialistů
 • aktivně spolupracujeme s dalšími institucemi se zájmem o FM, BIM a GIS

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info