BMS – Building Management System

je integrovaný informační systém určený pro řízení, monitorování a následnou optimalizaci provozu technologií budov označovaný též jako Systém pro správu budov a jejich technologií.
Cílem je zefektivnit provoz budov i technologií v nich instalovaných včetně možnosti odhalení potenciálních rizik souvisejících s jejich provozem.

Prvky jednotlivých technologií budov (vytápění, chlazení, ventilace, osvětlení, kamerový systém, protipožární systém, zabezpečovací systém …) jsou připojeny k technologické síti a komunikují prostřednictvím otevřeného protokolu BACnet, což poskytuje možnosti integrace technologií různých výrobců do jednoho komplexního systému. V současné době jsou v BMS integrovány komponenty firem Delta Controls, Saia Burgess, Honeywell, Johnson Controls, Siemens, Wago a dalších.

Součástí aktivit souvisejících s budováním BMS MU jsou i konzultační a kontrolní činnosti v průběhu projektování a nasazování technologií budov. Pro potřeby budování a rozvoje BMS jsou vytvořeny a aktualizovány metodiky BMS MU, které jsou poskytovány dodavatelům jako součást zadávací dokumentace. Taktéž pro připojování nových objektů do BMS MU byla vytvořena podrobná metodika, která podrobně popisuje úkony nutné před připojením nové lokality (zejména kontroly a testy zařízení v nové lokalitě).

BMS web,  ukázka technologie
Uživatelé přistupují k systému přes webový prohlížeč, kde jsou jim data poskytovány ve formě obrazovek znázorňujících prvky jednotlivých technologií buď ve formě půdorysu nebo schematu dané technologie.
tl
Aplikace BMS ukládají data o provozu technologií do relační databáze, s pomocí těchto dat lze analyzovat provoz budov a jejich technologií z různých hledisek a následně přijímat opatření k optimalizaci provozu.
BMS půdorys
Uživatelé mohou sledovat hodnoty měřených veličin, jejich historii a jednotlivé technologie ovládat.

Technologická síť

Technologická síť (TeNe) je základním komunikačním prostředím pro veškeré technologie, které jsou monitorovány a řízeny systémem BMS MU. Ačkoliv technologie v jednotlivých budovách mohou do jisté míry fungovat autonomně, je výhodné integrovat řízení a správu těchto systémů. Postupně se proto do systému BMS MU (původně jen pro UKB) integrují další lokality MU, kde se při rekonstrukcích technologií již počítá s integrovaným řízením.

Testování nových komponent

Před připojením nových komponent do BMS MU je vždy nutné tyto komponenty otestovat v Laboratoři BMS MU. Pro tyto účely byla vytvořena Metodika testování zařízení pro BMS MU. Dle zkušeností je díky tomuto postupu možné odhalit možné nedostatky těchto komponent ještě před jejich nasazením a tím výrazně snížit riziko chybné funkcionality zařízení v reálném provozu a eliminovat možné negativní vlivy na ostatní zařízení BMS MU a technologické sítě.

Dohled nad realizací staveb a rekonstrukcí

V rámci spolupráce s dodavateli stavby a jejich subdodavateli si OFM SUKB udržuje přehled nad oblastmi jeho zájmu od zahájení přes dokončení stavby nebo rekonstrukce a její následný provoz

Provoz serverů a datového úložiště

OFM SUKB zajišťuje provoz výpočetní infrastruktury pro provoz technologické sítě a systému BMS MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info